Dikteejs‎ > ‎

Dikteej 1996

Oover en paor weeke wooneme meej zen alle nie allêen in de schonste, mar ok in de grotste stad vant laand. Der zènner die dè niks vèène. Die zègge: “Klèèn is fèèn”. Mar ast oover sprikwoorde gao: ge kunt ok zègge: “Êendracht mokt maacht”. Agget vanöt Tilburg bekèkt, zègde al gaa: “Der woone in Den Uunent meer Tilburgers as Uunentse”. Mar dè isset naa nèt, zègge ze daor: “Wij zèn nie vur niks in Den Uunent gòn woone”. Èn meej Bèèrkel-Ènschòt isset nèt zôo gestèld. Dus hoe pròtte dè òn mekaar? Die van Gôol doen hillemòl nie meej, wè èègelek hil vrimd is. De schonste straot van Gôol hiet nie vur niks Tilburgsewèg. Ze weetenet daor trouwes schôon te maoke. Nòg gin jaor geleeje zi ene Golse teege mèn: twòrt tèèd dèmme Tilburg derbij vatte, want hier isset vort vuls te druk. Naa gaoget eroover dè die van Bèèrkel, van Ènschòt, van den Uunent èn van Tilburg, èn Hulte nie te vergeete, en bietje de wèg weete te vèène bij mekaar. Mar dè wòrt hil moejlek. Zôo hèbbe de drie gemintes allemòl en Klosterstraot. Bij mekaar hèbbe ze êenentwinteg straotnaome persies etzèlfde èn wèl sèsteg bekaant gelèèk. Soms schilt et hil wèèneg. De êen heej bevobbeld Schaepmanstraot èn bij de aander staot er dan dòkter veur. Strak weete ze bij de pòst niemer hoet zit. Tilburg èn Bèèrkel-Ènschòt hèbben alletweej en Koorebloemstraot èn en Meulestraot, Tilburg èn Den Uunent en Gruunstraot èn en Tèùnstraot. Ze hèbben ok alletweej en Stasjonstraot. Èn Den Uunent heej gineens en stasjon.


De door Hans Hessels voorgelezen versie: