Dikteejs‎ > ‎

Dikteej 1997

Sunt dèmme Brokx niemer hèbbe. Die kos teminste nòg en bietje Tilburgs praote. Jè, soms pròtte ie nèt òffie gin vèl vur zen kont ha, mar hij di zen bèst. Naa zitteme meej Stekelenburg. Die mòkter hillemòl niks van. Èn dè zeetie ok ooveral waor ie ok komt. Êen ding heetie goed te pakke: assie wèg gao, heurdem houdoe zègge. Assie daor nou 'Allee, houdoe èn saluu war' van mòkt, maagie vòlgend jaor meschient wèl òn et dikteej meejdoen.

Ge zult nie gaa iemand heure zègge dèttie onze nuuwen burgemister ginnen aorege meens vènt. Mar hij pròt wèl en bietje aoreg. Èègelek gèk, dè hôoghollands van em. Hoe heetie dan al die jaore meej al die wèrkmeense kunne praote?


Lèst han ze teege Stekelenburg gezeej dèttie te veul op et gemintehèùs zaat. Hij moes es meej de meensen in de stad kènnes gòn maoke. Ze han en afspraok vur em gemòkt bè de Turke. Naa, tweej uurkes laoter wier er gebèld op et gemintehèùs: et wèèksèntrum van et Gurke òn de lijn. Òf den burgemister al onderweege waar? Jè, die waar allang vertrokke. Et ènde van et lieke waar dèsse den burgemister opgescharreld hèbben in de moskeej.

Zumme van onze nuuwen burgemister nog enen èchte Tilburger kunne maoke? Daor zulle wèl jaore overheen gaon. Mar dan kannie in ieders gevaI teege zen klèènkènder zègge: "Zit nie zo te knèlle". Òf bevobbeld: "It oe kiltjes es op". Mar jè, ge wit hoe dè goa. Zonnen burgemister die heej et druk as en pan meej vaastenaovend. We meuge blij zèèn assie meej karneval kan zègge: "Beeter gèk gedaon as gèk gepròt".


De door Hans Hessels voorgelezen versie:
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden